Martin Lehmann

Geschäftsführung | Beratung | Produktion

Sascha Hodler

Produktion | Komposition | Sound-Design

Joachim Budweiser

Produktion | Audio Post-Production | Sound-Design

Mia Hofmann

Produktion | Beratung | Casting

Milena Krstic

Praktikum

Pat Flückiger

Beratung | Produktion | Komposition